چگونه موفقیت و اهداف را تعریف کنیم؟

اهداف را از مشکلات کاربران و ماموریت تیمی گسترده‌تر به دست آورید.

چرا این موضوع مهم است:

افراد محصول موظف به ایجاد تعادل میان خواسته‌های (گاهاً متناقض) کاربران و ذی‌نفعان هستند. عدم همسویی میان نیازهای کاربر و مطالبات ذی‌نفع، موجب خروج تیم‌ها از ماموریت تعیین‌شده، مانعی برای پیشرفت و کاهش اثرگذاری می‌شود.

نحوه استفاده از این اصل:

اهداف را در ارجاع به سه گروه بدست آورید: کاربران شما، سازمان شما و تیم محصول شما. اهداف بلندپروازانه تنظیم کنید، به عنوان مثال، "بهبود 10 برابری یک سنجه کلیدی". اهداف خود را به ماموریت سازمانی گسترده‌تر متصل کنید تا این نکته را در ذهن داشته باشید که چگونه شما بر تصویر کلان تاثیرگذار خواهید بود. برای سنجش میزان پیشرفت نسبت به هدف، اقدام به مشاهده کلی تاثیر خود بر روی کاربران، تیم و سازمان کنید. اهداف را به طور منظم بازبینی و به روز کنید.
2

Persian