چگونه می‌توان استراتژی محصول را تدوین کرد؟

چارچوب‌دهی داستان را با طرح مشکل شروع کنید، فرصت را کمّی کنید، سپس به راه‌حل برسید.

چرا این موضوع مهم است:

ر اصل استراتژی راهی برای رسیدن به یک ماموریت یا هدف است. بدون استراتژی محصول معتبر، تیم‌ها با مقصود متعالی محصول شما و نحوه ارتباط آن با گستره ماموریت تیم، ارتباط برقرار نمی‌کنند. در نهایت، آن‌ها برای یافتن همسویی و تحویل محصول مورد نظر تقلا خواهند کرد.

نحوه استفاده از این اصل:

استراتژی خود را بر اساس "چرا" قبل از "چگونه" مطرح کنید. در رابطه با دلایلی که مهم هستند عمیق شوید. ذی‌نفعان کلیدی را برای بازخورد اولیه در مورد داستان استراتژیک خود، مشارکت دهید. فقط نگویید که "این نسخه نهایی است." برای تقویت استراتژی نهایی، زود در جستجوی بازخورد باشید.

3

Persian