چگونه می‌توان یک تیم محصول را راه‌اندازی کرد؟

یک تیم چند عملکردی برای تمرکز بر مشکلات خاص ایجاد کنید و دیدگاه‌های متنوعی را که بیانگر کاربران و ذینفعان شما هستند، لیست کنید.

چرا این موضوع مهم است:

پذیرش دیدگاه‌های متنوع منجر به محصولات بهتر و تیم‌های قوی‌تر می‌شود، در حالیکه گوش‌دادن صرف به بلندترین یا بهترین صداهای موجود در محیط، می‌تواند منجر به محصولات محدود یا کوته‌فکرانه‌ای شود که نیازهای کاربران یا اهداف سازمان شما را برآورده نمی‌کند.

نحوه استفاده از این اصل:

یک تیم چندعملکردی راه‌اندازی کنید که به عنوان یک تیم محصول متحد جانمایی شده‌اند -- از تیم‌های عملکردی منزوی که تنها زمانی که نیاز باشد تعامل می‌کنند، اجتناب کنید. هنگام ساخت محصول خود، مسئولیت ترکیب طیف وسیعی از نقطه ‌نظرات را بر عهده بگیرید. خواستار دیدگاه‌های متنوع هم در داخل و هم از خارج از سازمان باشید.

10

Persian