چگونه وارد اولین نقش مدیریت محصول خود شوید؟

در مشکلاتی که علاقه‌مند به حل آن‌ها هستید، نقشی بیابید و در حین تحویل راهکار، حداقل یک مهارت اساسی در خود ایجاد کنید.

چرا این موضوع مهم است:

مدیر محصول بودن دشوار است. اگر مشتاق به حل مشکلات نباشید، نمی‌توانید بر چالش‌های این نقش غلبه کنید. بدون حداقل یک مهارت اساسی، اثبات اینکه می‌توانید به عنوان یک مدیر محصول ارزشی را تحویل دهید، دشوار خواهد بود.

نحوه استفاده از این اصل:

 با شناسایی همپوشانی بین مهارت‌های موجود خود و مهارت‌های مورد مطالبه نقش مدیر محصول، شروع کنید. بر اساس تجربه حل مشکلات در محل کار، مدرسه یا حتی در زندگی روزمره خود، مهارت‌های قابل انتقال را به نمایش بگذارید که به شما این امکان را می‌دهد که به عنوان مدیر محصول ارزش خود را اثبات کنید. بر مهارت‌هایی تمرکز کنید که در آن می‌توانید بیشترین ارزش را در کوتاه‌مدت تحویل دهید.

7

Persian