چگونه فرصت‌های محصول را شناسایی کنیم؟

"چرا" را پیش از "چه" بپرسید، از داده‌ها و تحقیقات برای نمایان‌کردن فرصت استفاده کنید.

چرا این موضوع مهم است:

مردم تمایل دارند که بر اساس درک سطحی از یک مشکل، قبل از شناسایی کامل زمینه آن و یا انجام یک تحلیل قوی، مستقیماً به سراغ حل مسئله بروند. حتی از این بدتر: آن‌ها مشکل را از دریچه راه‌حلی که از قبل در ذهن دارند تعریف می‌کنند. این امر منجر به شناسایی اشتباه مشکلات و راهکارهای بی‌اثر می‌شود.


نحوه استفاده از این اصل:

زمانی را اختصاص دهید تا ابتدا تفاوت‌های ظریف مشکل را شناسایی کنید (این سوالات را بپرسید: کجا، چه‌وقت، چرا و چگونه رخ می‌دهد – و چگونه ممکن است حل شود). این سوالات را با استفاده از تحقیقات، داده‌ها و بینش‌های بازار تقویت کنید. بر چگونگی تناسب راه‌حل با ماموریت تیمی گسترده‌تر تمرکز کنید، سپس شدت و مقیاس آن را تعیین کنید. همه این ورودی‌ها را سنتز کنید و سپس روی با ارزش‌ترین فرصت‌ها تمرکز کنید.

1

Persian