چگونه می‌توان یک سازمان محصول محور ایجاد کرد؟

با چهار رُکن شروع کنید: اهداف، ساختار، همسویی و اندازه‌گیری، سپس هر یک را با زمینه خود سازگار کنید.

چرا این موضوع مهم است:

سازمان‌های محصول محوری که مشخص نیست در تلاش برای دستیابی به چه مواردی هستند، به‌گونه‌ای ساختار نیافته‌اند که حرکت به سوی هدف را تسهیل کنند، همچنین در اجرا همسو نیستند یا اعتبارسنجی پیشرفت را اندازه‌گیری نمی‌کنند؛ شانسی برای موفقیت نخواهند داشت.

نحوه استفاده از این اصل:

ابتدا اهداف سازمانی شفاف را بیان کنید. اطمینان حاصل کنید که ارتباط واضحی بین اهداف سازمانی و تیمی وجود دارد. ساختار تیم را در برابر اهداف، فرهنگ شرکت و توانایی اجرا در بین تیم‌ها اعتبارسنجی کنید. به طور منظم تیم‌ها را در مورد اینکه به کدام سمت می‌روند و چگونه قرار است به آنجا برسند همسو کنید. اعتبارسنجی پیشرفت به سوی اهداف را به طور مکرر اندازه‌گیری کنید.


9

Persian