چگونه می‌توان ذی‌نفعان و تیم‌های محصول را همسو کرد؟

اهداف تیمی را تنظیم کنید، سپس تمامی افراد را با آرتیفکت‌های مکتوب، بازخوردهای مکرر و ارتباطات، دور هم جمع کنید.

چرا این موضوع مهم است:

یک سازمان همسو، فراتر از یک تیم یا فرد می‌تواند پیش برود. اهدافی که دلیل منطقی شفافی ندارند یا به نحوی در میان گذاشته نمی‌شوند که باعث ایجاد همسویی شوند؛ منجر به ایجاد محصولاتی می‌شوند که نیازهای کاربران و ذینفعان را برطرف نمی‌کنند.

نحوه استفاده از این اصل:

از آرتیفکت‌ها و داده‌ها برای در میان گذاشتن اهداف و اتخاذ آن‌ها استفاده کنید. به ذینفعان گوش دهید، زیرا دیدگاه آن‌ها ممکن است مسائلی را نمایان کند که نادیده گرفته شده‌اند. هوش هیجانی خود را توسعه دهید تا ذینفعان، اعضای تیم و شرکای خود را وادار کنید تا طوری اهداف شما قبول کنند که گویی اهداف خود آن‌ها هستند.

4

Persian