چگونه می‌توان اجرای تاکتیکی را اولویت‌بندی نمود و از آن اطمینان حاصل کرد؟

از اهداف، به سمت عقب کار کنید؛ برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری، با چارچوب‌های اولویت‌بندی همسو شوید و مرزهای مشخصی را بر اساس واقعیت‌های تامین منابع تنظیم کنید.

چرا این موضوع مهم است:

ممکن است که محصولات و تیم‌های محصول، استراتژی شفافی داشته باشند اما با این حال می‌توانند بسته به عوامل مختلفی نظیر اجرای بدون ساختار یا عدم تمرکز روی با ارزش‌ترین فرصت‌ها، شکست بخورند. اولویت‌بندی تضمین می‌کند که تیم همیشه در حال انجام کارِ با بالاترین اهمیت است.

نحوه استفاده از این اصل:

چارچوب اولویت‌بندی خود را به اشتراک بگذارید تا ذینفعان معیاری که تصمیمات بر اساس آن گرفته‌شده است را درک کنند. به عنوان یک تیم از طریق فرآیندی که واقعیت را تقویت می‌کند، به اولویت‌بندی بپردازید. مفروضات را تعیین ‌وضعیت کرده و مورد سوال قرار دهید. تاثیرات احتمالی و امکان‌سنجی آن‌ها را کمّی کنید، موازنات را با یکدیگر در میان بگذارید و بر اساس بازگشت سرمایه اولویت‌بندی کنید.

5

Persian